Ingen förlängning av frimånaden

SvFF:s Förbundsstyrelse har vid möte under fredagen behandlat frågan om en eventuell förlängning, eller förskjutning, av frimånaden för spelarövergångar avseende amatörer. Detta efter att ett antal distrikt och föreningar framfört önskemål i den riktningen.
Förbundsstyrelsen har funnit att det inte finns anledning att ändra den period under vilken frimånaden löper enligt Representationsbestämmelserna, bland annat med motiveringen att övergångar ändå kan ske utanför frimånaden. SvFF kommer även att utreda om det för säsongen 2021 bör ges större möjlighet till dispens från kravet på lämnande förenings godkännande vid övergång utanför frimånaden.

Enligt Representationsbestämmelserna har amatörer rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden, som infaller den 15 november-15 december. Bestämmelsen innefattar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell samt från avtalslös professionell till att bli amatör.

Utöver möjlighet till övergång under frimånaden kan amatörer även göra övergångar utanför frimånaden, förutsatt att föreningen som spelaren lämnar gett sitt godkännande. Sker inget sådant godkännande kan övergång utanför frimånaden endast ske efter dispens från Tävlingskommittén. Sådan dispens får endast ges om övergången sker av icke-fotbollsrelaterade skäl och det även i övrigt finns särskilda skäl för dispens.

Ett antal distrikt och föreningar har framfört önskemål om en förlängning, eller förskjutning, av frimånaden för spelarövergångar avseende amatörer. Bakgrunden till detta är att de coronarestriktioner som råder runt om i landet i princip omöjliggör provspel, vilket försvårar genomförandet av övergångar under frimånaden.

SvFF:s Tävlingsavdelning har mot bakgrund av de inkomna önskemålen från vissa föreningar och distrikt genomfört en utredning i frågan, bland annat genom kontakter med samtliga distriktsförbund, och kommit fram till att det inte finns någon tydlig majoritet till stöd för en förlängning av frimånaden. Flertalet distrikt har motsatt sig en förlängning av frimånaden med hänsyn bl.a. till att det försvårar föreningars planering av kommande säsong, då man riskerar att tappa spelare tätare inpå seriestarter. Det är också högst osäkert om en förlängning eller förskjutning av frimånaden skulle ändra något i sak då det inte är osannolikt att tro att restriktionerna i samhället kan komma att bestå en tid. Övergångar kan därtill genomföras även utanför frimånaden.

Mot bakgrund av ovan har Förbundsstyrelsen beslutat att inte förlänga eller förskjuta frimånaden. SvFF kommer dock att utreda om det för säsongen 2021 ska ges större möjlighet till dispens från kravet på lämnande förenings godkännande vid övergång utanför frimånaden än vad som ges under nuvarande regelverk.