Bestraffningsärende

Förteckning över avstängda spelare efter beslut i Skånes FF:s disciplinnämnd (DpN) finns här.

På denna sida redovisas beslut från Skåne FF´s disciplinnämnd beträffande anmälan av grov förseelse för anmäld part.

Beslutet meddelas/publiceras på hemsidan oftast dagen efter tävlingsutskottets sammanträde. Dessutom skickas beslutet med 1-dagars-post så att det är föreningen tillhanda senast på första avstängningsdagen för anmäld part.

Mottagandet av anmälan till bestraffning samt Skånes FF´s informationsbrev innebär att föreningen är medveten om första avstängningsdag för anmäld part. Det är således föreningens ansvar att förvissa sig om att anmäld part inte deltar okvalificerat i match under avstängningstiden.

För att få en sammanhängande straffperiod, d.v.s den automatiska avstängningen + eventuell tidsbestämd period, har DpN beslutat att under fotbollens högsäsong ha sammanträde med täta intervaller. Strafftiden kommer också normalt att påbörjas senast andra dagen efter DpN-beslut.

Överklagan:

Vad menas med prövningstillstånd?
Var kan man överklaga beslutet?
Inom vilken tid kan beslutet överklagas?
Vem får överklaga ett beslut?
Vad ska en överklagan innehålla?

Röttkort

Överklagan av DpN-Beslut